Ułatwienia dostępu

 • Wskazówki dla autorów

  Jakie teksty można zgłaszać?

  1)     Redakcja "Harcerstwa" przyjmuje jedynie oryginalne i dotychczas niepublikowane teksty związane tematycznie z ruchem harcerskim i skautowym, dostosowane do naukowego profilu czasopisma.  Zgłoszenie tekstu do publikacji w "Harcerstwie" jest równoznaczne z oświadczeniem, że nie był on dotąd publikowany oraz że nie został zgłoszony do publikacji w innych czasopismach.   

  2)     "Harcerstwo" zawiera działy recenzowane - zgłaszane do nich teksty są poddawane zewnętrznej procedurze recenzyjnej wg standardu double-blind peer review (zob. procedura recenzyjna) , oraz nierecenzowane.

  3)     Do działów recenzowanych można zgłaszać:

  • artykuły naukowe,
  • sprawozdania z badań.

  4)     Do działów nierecenzowanych można zgłaszać:

  • recenzje naukowe prac opublikowanych nie wcześniej niż pięć lat przed zgłoszeniem recenzji do publikacji(np. w 2022 roku, prace opublikowane w latach 2022-2017),
  • sprawozdania z wydarzeń naukowych dotyczących ruchu harcerskiego i skautowego,
  • sprawozdania z wydarzeń innych niż naukowe szczególnym znaczeniu dla ruchu harcerskiego i skautowego,
  • dotychczas niepublikowane materiały źródłowe lub ich fragmenty,
  • tłumaczenia z dowolnych języków obcych,
  • wspomnienia,
  • polemiki,

  5)     Wszystkie zgłaszane do publikacji teksty mogą być w języku polskim lub angielskim. Wyjątkowo redakcja może podjąć decyzję o publikacji tekstu w innym języku.

   

  Jak zgłosić tekst?

  • Pobieramy formularz zgłoszenia tekstu do publikacji (pobierz tutaj)

   W formularzu podajemy:

  • imię/imiona i nazwisko/nazwiska autora/autorów,
  • afiliację naukową autora, a w przypadku jej braku nazwę miejscowości,
  • stosownie do zaleceń Ministerstwa Edukacji i Nauki - nr ORCID autora[*] (tylko teksty recenzowane),
  • tytuł tekstu,
  • tytuł tekstu w języku angielskim (tylko teksty recenzowane),
  • słowa kluczowe w języku polskim i angielskim (tylko teksty recenzowane),
  • streszczenie tekstu (abstrakt) w języku polskim i angielskim (tylko teksty recenzowane),
  • wykaz ilustracji wraz z podpisami,
  • informację o źródłach finansowania tekstu, jeśli takie były,
  • w przypadku tekstu wielu autorów - informację o procentowym wkładzie każdego z nich w powstanie tekstu,
  • adres korespondencyjny autora/autorów.

  Jeśli nie podajemy wymaganych informacji w języku angielskim, wyrażamy zgodę na ich uzupełnienie (przetłumaczenie) przez redakcję.

  Uzupełniony formularz zgłoszenia oraz sam tekst, przygotowany zgodnie z zasadami podanymi w kolejnym punkcie, załączamy do wiadomości e-mail i przesyłamy na adres:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

  Jeśli w naszym tekście wykorzystaliśmy cudze utwory lub ich fragmenty, wtedy do wiadomości e-mail załączamy także zgodę na przedruk lub adaptację danego utworu albo jego fragmentu (tabel, rycin, cytatów przekraczających 400 słów itp.) od osób lub instytucji posiadających stosowne prawa do przedruku.

   

  Jak przygotować tekst?

  Objętość, formatowanie

  • Tekst nie powinien być dłuższy niż: 25 stron - w przypadku tekstów recenzowanych,10 stron, w pozostałych przypadkach, przy zachowaniu następujących zasad dotyczących formatowania:
  • rozmiar czcionki: 12 pkt,
  • odstęp (interlinia): 1,15
  • marginesy: 2,5 cm

  Tekst powinien zawierać sam tytuł, nie powinien powtarzać informacji podanych w formularzu zgłoszenia do publikacji.

  Plik z tekstem zapisujemy w formacie .doc, .docx, .odt (nigdy.pdf).

  Nazwa pliku powinna obejmować tytuł tekstu albo jego skrót.

   

  Ilustracje

  • Ilustracji (wykresów, tabel, rycin, zdjęć)nie umieszczamy bezpośrednio w tekście.Załączamy je, obok formularza zgłoszenia i samego tekstu, do wiadomości e-mail wysyłanej do redakcji.
  • Każdą ilustrację załączamy jako osobny plik (osobny załącznik do wiadomości
   e-mail), zapisany w formacie .jpg lub .tiff, w rozdzielczości 300 dpi.
  • W tekście umieszczamy w nawiasie skróty ryc. lub tab. z kolejnym numerem.

   

  Przypisy

  • W tekstach zgłaszanych do recenzowanych działów czasopisma obowiązkowo umieszczamy przypisy bibliograficzne (w formie przypisów dolnych).
  • W przypisach stosujemy formę zapisu jak w przykładach poniżej:
  • Kaszuba, Moje harcerskie lata. Z dziejów gdyńskiej "Szarotki", Warszawa 2022, s. 310.
  • Kudasiewicz, "Challenge" w Bieszczadach, [w:] Na harcerskich skrzydłach, red. A. Glass, Bielsko-Biała, Warszawa 2021, s. 119-120.
  • Gąsiorowski, Harcerstwo polskie na Warmii w latach 1920-1939, Komunikaty Mazursko-Warmińskie, 1973, nr 4, s. 412.

  Do wszystkich tekstów możemy dodawać przypisy odautorskie, uzupełniające informacje zawarte w tekście głównym (także w formie przypisów dolnych i w ramach ciągłej numeracji, nie numerujemy ich osobno).

  W razie potrzeby w przypisach stosujemy łacińskie skróty: ibidem, idem, eadem, op. cit., passim itd.

  Bibliografia

  • Na końcu tekstu zawierającego przypisy bibliograficzne umieszczamy bibliografię obejmującą (jedynie) prace podane w przypisach.

  W bibliografii stosujemy formę zapisu jak w przykładach poniżej:

  • Archiwum Państwowe w Kielcach (APK), Rząd Gubernialny Kielecki, sygn. 17540.
  • Bieżanowski Marian. 2012. Joniec Józef (1900-1956), [w:] Harcerski Słownik Biograficzny, red. Janusz Wojtycza, t. III, Warszawa, s. 91?94.
  • Błażejewski Wacław.1985. Z dziejów harcerstwa polskiego (1910-1939), Warszawa.
  • Goleman Daniel. 2014, Sztuka koncentracji jako ukryte dążenie do doskonałości, tłum. Piotr Szymczak, Poznań.
  • Hejnicka-Bezwińska Teresa. bdw. Teraźniejszość w dialogu z edukacyjną przeszłością (po roku 1989), http://www.pedagog.uw.edu.pl/THE/Hejnicka.pdf (dostęp 11.01 2002).
  • https://muzeumharcerstwa.pl/oferta-edukacyjna-mh (dostęp 12.12.2014).
  • Jezierski Edmund.1944. Skauci wywiadowcy. Sceny z życia młodzieży angielskiej, Palestyna.
  • Mapa topograficzna 1:10 000, M-34-34-A-c-1 Lublin-Rury, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa 2001.
  • Mroczek-Żulicka Aleksandra. 2018. Młody wychowawca w turystyce - studium przypadku nastoletnich instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego, "Folia Turistica", nr 47, s. 101-110.
  • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Dz.U. z 2020 poz. 1327 tj.
  • Warren Allen. 1986. Sir Robert Baden-Powell, the Scout movement and citizen training in Great Britain, 1900-1920, The English Historical Review, No. 399, s. 376-377.

   

  Inne ważne informacje

   

  Prawa autorskie.

  Majątkowe prawa autorskie do tekstów przyjętych do druków "Harcerstwie" pozostają przy ich autorach.

  Z chwilą przyjęcia tekstu do druku, autor tekstu udziela Muzeum Harcerstwa wolnej licencji na korzystanie z niego na zasadach licencji Creative Commons - Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Oznacza to, że Muzeum Harcerstwa będzie mogło nieodpłatnie korzystać z tekstu, a zwłaszcza go rozpowszechniać (w zasadzie na wszystkie znane sposoby, np. opublikować jego wersję elektroniczną w Internecie) oraz przekazywać tę licencję od autora wszystkim dalszym odbiorcom tekstu, pod warunkiem, że przekaże takim dalszym odbiorcom informacje o autorze, a także o samej wolnej licencji. Pełna treść licencji jest dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode.

  Majątkowe prawa autorskie do numeru czasopisma jako utworu zbiorowego przysługują Muzeum Harcerstwa.

  Nieodpłatność

  Za publikację tekstów w "Harcerstwie" redakcja nie płaci honorariów ani nie pobiera opłat.

  Korekta

  Redakcja zastrzega sobie prawo do poprawiania w zgłoszonych tekstach oczywistych omyłek oraz błędów gramatycznych, interpunkcyjnych i ortograficznych bez informowania autora.

   

  [*]ORCID (Open Researcher and Contributor ID), międzynarodowy, tworzony jednorazowo alfanumeryczny kod służący do identyfikacji autorów publikacji naukowych. Aby go bezpłatnie uzyskać, należy zalogować się na stronie https://orcid.org/.

Please publish modules in offcanvas position.