• Załącznik
  do decyzji Naczelnika ZHP
  z dnia 6 czerwca 2001 r.
  STATUT
  MUZEUM HARCERSTWA
  W Warszawie

  I. Postanowienia ogólne
  § 1

  Muzeum Harcerstwa zwane dalej "Muzeum" działa na podstawie ustawy
  z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. nr 5 poz. 24, z 1998 r.
  nr 106 poz. 668) i ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu
  i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 13, poz. 123) oraz postanowień niniejszego statutu.

   

  § 2

   

  Siedzibą Muzeum jest miasto stołeczne Warszawa.
  Muzeum obejmuje terenem działania miasto st. Warszawa z zastrzeżeniem ust. 3.
  W ramach wykonywanych zadań Muzeum może prowadzić działalność na obszarze całego kraju.

   

  § 3

   

  Organizatorem Muzeum jest Naczelnik Związku Harcerstwa Polskiego (ZHP), zwany dalej organizatorem, który zapewni Muzeum środki potrzebne do jego utrzymania i rozwoju.

   

  II. Cele i zadania Muzeum
  § 4

   

  Muzeum jest jednostką organizacyjną o charakterze naukowo-badawczym
  i kulturalno-oświatowym, której celem jest:

  trwała ochrona dóbr kultury związanych z historią harcerstwa polskiego i skautingu,
  informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów,
  upowszechnianie podstawowych wartości harcerstwa i harcerskiej myśli pedagogicznej,
  kształtowanie wartości poznawczych oraz umożliwienie kontaktu ze zbiorami poprzez działania określone w § 6. statutu.

   

  § 5

   

  Do podstawowych zadań Muzeum należy w szczególności:

  gromadzenie dóbr kultury z zakresu swojej działalności,
  inwentaryzacja, katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych muzealiów i materiałów dokumentacyjnych,
  zabezpieczanie i konserwacja muzealiów,
  przechowywanie zgromadzonych muzealiów w warunkach zapewniających im bezpieczeństwo i łatwy dostęp dla celów naukowych,
  organizowanie i prowadzenie badań naukowych,
  organizowanie wystaw stałych, czasowych i objazdowych,
  gromadzenie i katalogowanie literatury fachowej związanej z charakterem działalności,
  prowadzenie działalności oświatowej i wychowawczej przy współdziałaniu
  z właściwymi organami, instytucjami i jednostkami organizacyjnymi w celu rozpoznawania, rozbudzania i zaspokajani potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych i wychowawczych z zakresu harcerstwa i skautingu,
  prowadzenie działalności wydawniczej,

  10)prowadzenie poradnictwa i współdziałanie z jednostkami harcerskimi gromadzącymi regionalne i lokalne muzealia i archiwalia w zakresie ich katalogowania, przechowywania i naukowego opracowania,

  11)współdziałanie w upowszechnianiu prowadzonej działalności z instytucjami i stowarzyszeniami o podobnych celach.

   

  III. Organizacja i zarządzanie Muzeum
  § 6
  Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a nadzór bezpośredni organizator.
  Muzeum zarządzane jest przez dyrektora, którego powołuje i odwołuje organizator, na zasadach i w trybie określonym w obowiązujących przepisach.
  Dyrektor zarządza całokształtem działalności Muzeum, reprezentuje je na zewnątrz oraz czuwa nad mieniem i jest za nie odpowiedzialny.

  § 7

   

  W skład Muzeum wchodzą następujące działy:

  1) Dział Administracyjny
  2) Dział Historyczny
  3) Dział Reklamy
  4) Dział Głównego Inwentaryzatora
  5) Dział Naukowo-Badawczy.
  § 8

   

  Szczegółową strukturę organizacyjną Muzeum oraz zakres zadań poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny, nadany przez Dyrektora Muzeum, w uzgodnieniu z organizatorem.

   

  IV. Rada Muzeum i Kolegia Doradcze
  § 9

   

  1. Przy Muzeum może działać Rada Muzeum, której członków powołuje i odwołuje organizator.
  2. Rada Muzeum składa się do 15 osób.
  3. Rada działa na podstawie regulaminu nadanego przez organizatora.
  V. Gospodarka finansowa Muzeum
  § 10

   

  Działalność Muzeum finansowana jest ze środków przekazywanych z budżetu Głównej Kwatery ZHP, dochodów własnych, środków otrzymywanych od osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł.
  Muzeum może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą
  w zakresie:
  sprzedaży wydawnictw i plakatów,
  wypożyczania wystaw, przygotowania dokumentacji instytucjom pozamuzealnych,
  świadczenia usług konserwatorskich,
  przygotowywania opracowań na zlecenie indywidualnych podmiotów

  Środki uzyskane z prowadzonej działalności gospodarczej, o której mowa
  w ust. 3, mogą być wykorzystane w celu finansowania działalności statutowej.

  § 11

   

  Podstawą gospodarki finansowej Muzeum jest roczny plan finansowy.

   

  VI. Postanowienia końcowe
  § 12

   

  Przekazania lub likwidacji Muzeum może dokonać organizator.
  Zmiany w statucie dokonywane są w trybie przewidzianym dla jego nadania.
  w Statut Muzeum Harcerstwa

© 2021 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

Please publish modules in offcanvas position.