• "HARCERSTWO". Rocznik naukowy Muzeum Harcerstwa

   Po przeszło 20 latach przerwy powróciło na rynek czasopism harcerskich i naukowych "Harcerstwo". W swej nowej odsłonie jest wydawane jako rocznik naukowy Muzeum Harcerstwa. Traktujemy ją jako kontynuację tytułu, pomysłu i dorobku naszych poprzedników. Nowa odsłona "Harcerstwa" sięga więc do tradycji tytułu z lata 1934-1939, będącego w istocie kontynuacją pisma "Harcmistrz" z lat 1917-1933, do londyńskiego "Harcerstwa" z lat 1946-1948 oraz, a może przede wszystkim do "Harcerstwa" reaktywowanego w 1959 roku i wydawanego do roku 1997.

   Równolegle do edycji tradycyjnej, papierowej, publikujemy na stronie Muzeum Harcerstwa elektroniczną wersję rocznika. Zapraszając do lektury, kierujemy też zaproszenie do współpracy.

   Czekamy na artykuły wpisujące się we współczesny dyskurs naukowy o harcerstwie, jego historii, idei i metodzie, będący spojrzeniem na nasz ruch, jako na zjawisko społeczne stanowiące przedmiot poznania naukowego, dokonywanego z różnych perspektyw badawczych.

               

   

   Harcerstwo  1/2018

       

   

   Harcerstwo 2 2019/2020

         

   

 • Kalendarze Muzeum Harcerstwa

  Zapraszamy do obejrzenia historycznych już kalendarzy wydawanych przez Muzeum Harcerstwa.

   

   

 •  1. [Administrator danych]

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Muzeum Harcerstwa Związku Harcerstwa Polskiego z siedzibą w Warszawie przy ul. Marii Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa ("Muzeum").

  2. [Inspektor Ochrony Danych]

  Muzeum dokłada starań, aby dane osobowe były wykorzystywane w sposób zapewniający zgodność z prawem i bezpieczeństwo. W tym celu Muzeum powołało inspektora ochrony danych, z którym możesz kontaktować się bezpośrednio: 1) mailowo pod adresem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  2) telefonicznie pod numerem telefonu: +48 888 942 222

  3. [Cele, podstawy prawne i okres przechowywania danych osobowych]

  Wykorzystujemy Twoje dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu publikacji tekstu w Roczniku Naukowym Muzeum Harcerstwa ?Harcerstwo?. Podstawą prawną wykorzystania danych w tym celu jest niezbędność do wykonania umowy, która zostaje zawarta z chwilą przesłania tekstu do publikacji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

  Twoje dane osobowe wraz z opublikowanym tekstem stanowią źródło o wartości historycznej o działalności ZHP i stanowią materiały archiwalne wchodzące w skład niepaństwowego zasobu archiwalnego. Materiały archiwalne przechowujemy na mocy przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach do czasu trwałego zaprzestania działalności przez ZHP.

  4. [Ujawnianie danych osobowych]

  Ujawniamy Twoje dane osobowe organom władzy publicznej uprawionym do uzyskania tych danych oraz podmiotom z nami współpracującym na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

  Ponadto w związku z opublikowaniem na stronie internetowej Muzeum Harcerstwa wersji elektronicznej Rocznika Harcerskiego Twoje dane osobowe będą podane do wiadomości nieoznaczonego kręgu użytkowników strony internetowej.

  Ponadto dane osobowe ujawniamy dane osobowe dostawcom usług informatycznych: Microsoft Corporation.

  5. [Prawa osób, których dane osobowe dotyczą]

  W związku z wykorzystywaniem Twoich danych osobowych możesz w każdej chwili:

  1) żądać dostępu do danych osobowych, uzyskania potwierdzenia, czy dane osobowe są wykorzystywane, uzyskania kopii danych osobowych oraz do uzyskania istotnych informacji związanych z wykorzystywaniem tych danych (na podstawie art. 15 RODO),

  2) żądać sprostowania danych osobowych, gdy są niekompletne lub nieprawidłowe (na podstawie art. 16 RODO),

  3) żądać usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych (na podstawie art. 17 RODO), jeżeli odpadł cel lub podstawa prawna wykorzystywania tych danych albo jeżeli dane osobowe były wykorzystywane niezgodnie z prawem,

  4) żądać ograniczenia wykorzystywania danych osobowych (na podstawie art. 18 RODO) na czas niezbędny do rozstrzygnięcia o zasadności żądania usunięcia lub sprostowania tych danych albo na czas niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich roszczeń.

  Masz również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Skargę możesz wnieść w formie elektronicznej, w formie pisemnej albo ustnie do protokołu w siedzibie Prezesa Urzędu.

 • Kontakt z redakcją rocznika "Harcerstwo"

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Kontakt z redakcją:

  rocznikTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Harcerski Słownik Biograficzny

  Słownik prezentuje sylwetki wybitnych instruktorów harcerskich, zaangażowanych w pracę organizacji na ziemiach polskich, a także poza granicami kraju. Wielu z nich odegrało znaczną rolę w ogólnonarodowym życiu politycznym, gospodarczym, społecznym, naukowym lub kulturalnym. Inni byli znani i cenieni w środowisku lokalnym. Dotychczas opublikowaliśmy pięć tomów, zawierających biogramy z przygotowanej już listy, obejmującej ponad 700 nazwisk, zestawionych przez redakcję słownika po konsultacji z historykami i członkami harcerskich komisji historycznych. W wydawnictwie został przyjęty układ holenderski, zakładający, że w każdym kolejnym tomie biogramy umieszczone są w układzie alfabetycznym - od A do Z.

  Harcerski Słownik Biograficzny Tom I

   

  Harcerski Słownik Biograficzny Tom II

   

  Harcerski Słownik Biograficzny Tom III

   

     
  Harcerski Słownik Biograficzny Tom IV   Harcerski Słownik Biograficzny Tom V 
    Pełen wykaz biogramów Tomy 1-5  

   

 • Procedura recenzyjna

  Redakcja dokonuje wstępnej oceny wszystkich nadesłanych tekstów pod kątem wymogów formalnych, poziomu merytorycznego, zgodności z profilem pisma, naukowym i związanym tematycznie z ruchem harcerskim.

  Teksty przygotowane zgodnie ze standardami naukowymi i pozytywnie ocenione przez redakcję przekazywane są dwóm zewnętrznym recenzentom spoza jednostki naukowej, do której afiliowany jest autor tekstu. Recenzja jest przygotowywana w formie pisemnej (formularz recenzji), zgodnie z procedurą tzw. "podwójnej niejawności", double blind peer review, co oznacza, że zarówno autor, jak i recenzenci, specjaliści w danej dziedzinie, pozostają dla siebie anonimowi.

  Recenzent powinien przygotować obiektywną recenzję, z jasnymi zaleceniami dla autora, w ciągu 30 dni od otrzymania prośby od redakcji. Ma on zakaz wykorzystywania nadesłanych materiałów w celu uzyskania korzyści osobistych. Jest zobowiązany do poinformowania redakcji o podejrzeniu wystąpienia plagiatu lub innego naruszenia zasad etycznych, a także wskazania konfliktu interesów, jeżeli taki zachodzi.

  Recenzent ma prawo: odrzucić artykuł, zakwalifikować go do druku bez zastrzeżeń albo zakwalifikować warunkowo, co wiąże się z koniecznością wprowadzenia przez autora zasugerowanych przez recenzenta zmian i ponownego przesłania poprawionego tekstu do redakcji. Autor może zostać poproszony o wprowadzenie dalszych poprawek lub jego tekst może zostać odrzucony, jeśli redakcja uzna, że wprowadzone przez autora poprawki nie są wystarczające i nie spełniają wymogów stawianych tekstom publikowanym na łamach "Harcerstwa".

  Autor ma prawo wglądu w całą treść recenzji oraz może się odnieść do zawartych w niej uwag. Jeśli nie zgadza się z nimi, powinien przygotować krótkie pisemne wyjaśnienie, dlaczego uważa, że są one nietrafne. Redakcja może na tej podstawie dokonać ponownej oceny i przesłać tekst wraz z tym wyjaśnieniem ponownie do recenzenta.

  Recenzenci nie otrzymują honorarium.

  Lista recenzentów publikowana jest każdorazowo w bieżącym numerze "Harcerstwa".

  Wszystkie materiały dostarczone do redakcji "Harcerstwa" są poufne. Dostęp do nich mają tylko: autor, zespół redakcyjny, recenzenci, potencjalni recenzenci oraz wydawca. Redakcja przechowuje w formie elektronicznej wszystkie nadesłane teksty (także nieopublikowane, odrzucone, przed poprawkami) oraz ich recenzje. Kasowane są jedynie teksty, które zostały wycofane z druku przez samego autora.

 • Przewodniki archiwalne Muzeum Harcerstwa


   

 • Jakie teksty można zgłaszać?

  1)     Redakcja "Harcerstwa" przyjmuje jedynie oryginalne i dotychczas niepublikowane teksty związane tematycznie z ruchem harcerskim i skautowym, dostosowane do naukowego profilu czasopisma.  Zgłoszenie tekstu do publikacji w "Harcerstwie" jest równoznaczne z oświadczeniem, że nie był on dotąd publikowany oraz że nie został zgłoszony do publikacji w innych czasopismach.   

  2)     "Harcerstwo" zawiera działy recenzowane - zgłaszane do nich teksty są poddawane zewnętrznej procedurze recenzyjnej wg standardu double-blind peer review (zob. procedura recenzyjna) , oraz nierecenzowane.

  3)     Do działów recenzowanych można zgłaszać:

  • artykuły naukowe,
  • sprawozdania z badań.

  4)     Do działów nierecenzowanych można zgłaszać:

  • recenzje naukowe prac opublikowanych nie wcześniej niż pięć lat przed zgłoszeniem recenzji do publikacji(np. w 2022 roku, prace opublikowane w latach 2022-2017),
  • sprawozdania z wydarzeń naukowych dotyczących ruchu harcerskiego i skautowego,
  • sprawozdania z wydarzeń innych niż naukowe szczególnym znaczeniu dla ruchu harcerskiego i skautowego,
  • dotychczas niepublikowane materiały źródłowe lub ich fragmenty,
  • tłumaczenia z dowolnych języków obcych,
  • wspomnienia,
  • polemiki,

  5)     Wszystkie zgłaszane do publikacji teksty mogą być w języku polskim lub angielskim. Wyjątkowo redakcja może podjąć decyzję o publikacji tekstu w innym języku.

   

  Jak zgłosić tekst?

  • Pobieramy formularz zgłoszenia tekstu do publikacji (pobierz tutaj)

   W formularzu podajemy:

  • imię/imiona i nazwisko/nazwiska autora/autorów,
  • afiliację naukową autora, a w przypadku jej braku nazwę miejscowości,
  • stosownie do zaleceń Ministerstwa Edukacji i Nauki - nr ORCID autora[*] (tylko teksty recenzowane),
  • tytuł tekstu,
  • tytuł tekstu w języku angielskim (tylko teksty recenzowane),
  • słowa kluczowe w języku polskim i angielskim (tylko teksty recenzowane),
  • streszczenie tekstu (abstrakt) w języku polskim i angielskim (tylko teksty recenzowane),
  • wykaz ilustracji wraz z podpisami,
  • informację o źródłach finansowania tekstu, jeśli takie były,
  • w przypadku tekstu wielu autorów - informację o procentowym wkładzie każdego z nich w powstanie tekstu,
  • adres korespondencyjny autora/autorów.

  Jeśli nie podajemy wymaganych informacji w języku angielskim, wyrażamy zgodę na ich uzupełnienie (przetłumaczenie) przez redakcję.

  Uzupełniony formularz zgłoszenia oraz sam tekst, przygotowany zgodnie z zasadami podanymi w kolejnym punkcie, załączamy do wiadomości e-mail i przesyłamy na adres:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

  Jeśli w naszym tekście wykorzystaliśmy cudze utwory lub ich fragmenty, wtedy do wiadomości e-mail załączamy także zgodę na przedruk lub adaptację danego utworu albo jego fragmentu (tabel, rycin, cytatów przekraczających 400 słów itp.) od osób lub instytucji posiadających stosowne prawa do przedruku.

   

  Jak przygotować tekst?

  Objętość, formatowanie

  • Tekst nie powinien być dłuższy niż: 25 stron - w przypadku tekstów recenzowanych,10 stron, w pozostałych przypadkach, przy zachowaniu następujących zasad dotyczących formatowania:
  • rozmiar czcionki: 12 pkt,
  • odstęp (interlinia): 1,15
  • marginesy: 2,5 cm

  Tekst powinien zawierać sam tytuł, nie powinien powtarzać informacji podanych w formularzu zgłoszenia do publikacji.

  Plik z tekstem zapisujemy w formacie .doc, .docx, .odt (nigdy.pdf).

  Nazwa pliku powinna obejmować tytuł tekstu albo jego skrót.

   

  Ilustracje

  • Ilustracji (wykresów, tabel, rycin, zdjęć)nie umieszczamy bezpośrednio w tekście.Załączamy je, obok formularza zgłoszenia i samego tekstu, do wiadomości e-mail wysyłanej do redakcji.
  • Każdą ilustrację załączamy jako osobny plik (osobny załącznik do wiadomości
   e-mail), zapisany w formacie .jpg lub .tiff, w rozdzielczości 300 dpi.
  • W tekście umieszczamy w nawiasie skróty ryc. lub tab. z kolejnym numerem.

   

  Przypisy

  • W tekstach zgłaszanych do recenzowanych działów czasopisma obowiązkowo umieszczamy przypisy bibliograficzne (w formie przypisów dolnych).
  • W przypisach stosujemy formę zapisu jak w przykładach poniżej:
  • Kaszuba, Moje harcerskie lata. Z dziejów gdyńskiej "Szarotki", Warszawa 2022, s. 310.
  • Kudasiewicz, "Challenge" w Bieszczadach, [w:] Na harcerskich skrzydłach, red. A. Glass, Bielsko-Biała, Warszawa 2021, s. 119-120.
  • Gąsiorowski, Harcerstwo polskie na Warmii w latach 1920-1939, Komunikaty Mazursko-Warmińskie, 1973, nr 4, s. 412.

  Do wszystkich tekstów możemy dodawać przypisy odautorskie, uzupełniające informacje zawarte w tekście głównym (także w formie przypisów dolnych i w ramach ciągłej numeracji, nie numerujemy ich osobno).

  W razie potrzeby w przypisach stosujemy łacińskie skróty: ibidem, idem, eadem, op. cit., passim itd.

  Bibliografia

  • Na końcu tekstu zawierającego przypisy bibliograficzne umieszczamy bibliografię obejmującą (jedynie) prace podane w przypisach.

  W bibliografii stosujemy formę zapisu jak w przykładach poniżej:

  • Archiwum Państwowe w Kielcach (APK), Rząd Gubernialny Kielecki, sygn. 17540.
  • Bieżanowski Marian. 2012. Joniec Józef (1900-1956), [w:] Harcerski Słownik Biograficzny, red. Janusz Wojtycza, t. III, Warszawa, s. 91?94.
  • Błażejewski Wacław.1985. Z dziejów harcerstwa polskiego (1910-1939), Warszawa.
  • Goleman Daniel. 2014, Sztuka koncentracji jako ukryte dążenie do doskonałości, tłum. Piotr Szymczak, Poznań.
  • Hejnicka-Bezwińska Teresa. bdw. Teraźniejszość w dialogu z edukacyjną przeszłością (po roku 1989), http://www.pedagog.uw.edu.pl/THE/Hejnicka.pdf (dostęp 11.01 2002).
  • https://muzeumharcerstwa.pl/oferta-edukacyjna-mh (dostęp 12.12.2014).
  • Jezierski Edmund.1944. Skauci wywiadowcy. Sceny z życia młodzieży angielskiej, Palestyna.
  • Mapa topograficzna 1:10 000, M-34-34-A-c-1 Lublin-Rury, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa 2001.
  • Mroczek-Żulicka Aleksandra. 2018. Młody wychowawca w turystyce - studium przypadku nastoletnich instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego, "Folia Turistica", nr 47, s. 101-110.
  • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Dz.U. z 2020 poz. 1327 tj.
  • Warren Allen. 1986. Sir Robert Baden-Powell, the Scout movement and citizen training in Great Britain, 1900-1920, The English Historical Review, No. 399, s. 376-377.

   

  Inne ważne informacje

   

  Prawa autorskie.

  Majątkowe prawa autorskie do tekstów przyjętych do druków "Harcerstwie" pozostają przy ich autorach.

  Z chwilą przyjęcia tekstu do druku, autor tekstu udziela Muzeum Harcerstwa wolnej licencji na korzystanie z niego na zasadach licencji Creative Commons - Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Oznacza to, że Muzeum Harcerstwa będzie mogło nieodpłatnie korzystać z tekstu, a zwłaszcza go rozpowszechniać (w zasadzie na wszystkie znane sposoby, np. opublikować jego wersję elektroniczną w Internecie) oraz przekazywać tę licencję od autora wszystkim dalszym odbiorcom tekstu, pod warunkiem, że przekaże takim dalszym odbiorcom informacje o autorze, a także o samej wolnej licencji. Pełna treść licencji jest dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode.

  Majątkowe prawa autorskie do numeru czasopisma jako utworu zbiorowego przysługują Muzeum Harcerstwa.

  Nieodpłatność

  Za publikację tekstów w "Harcerstwie" redakcja nie płaci honorariów ani nie pobiera opłat.

  Korekta

  Redakcja zastrzega sobie prawo do poprawiania w zgłoszonych tekstach oczywistych omyłek oraz błędów gramatycznych, interpunkcyjnych i ortograficznych bez informowania autora.

   

  [*]ORCID (Open Researcher and Contributor ID), międzynarodowy, tworzony jednorazowo alfanumeryczny kod służący do identyfikacji autorów publikacji naukowych. Aby go bezpłatnie uzyskać, należy zalogować się na stronie https://orcid.org/.

 • Teksty zgłoszone do publikacji na łamach "Harcerstwa" oceniamy pod kątem ich wartości merytorycznej, przydatności dla nauki, rzetelności, spełniania standardów etycznych oraz spójności z profilem czasopisma. Nie zważamy na płeć, rasę, narodowość, wyznanie, orientację seksualną i poglądy polityczne autorów.

  Naszą działalność prowadzimy w duchu uniwersalnych wartości wspólnych dla całego ruchu harcerskiego i skautowego. Zapraszamy do publikacji także pracowników naukowych i instruktorów związanych z innymi niż Związek Harcerstwa Polskiego organizacjami harcerskimi i skautowymi.

  Od autorów oczekujemy rzetelności, w tym podania informacji o źródłach finansowania, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń lub innych podmiotów, wkładzie poszczególnych autorów w powstanie publikacji, a także inne informacje, które mogły wpłynąć na wyniki pracy i ich interpretację.

  Dążymy do eliminowania wszelkich przejawów nierzetelności naukowej w procesie publikacyjnym, takich jak:

  •  plagiat (kopiowanie cudzego utworu lub jego fragmentów i przypisanie sobie ich autorstwa, nieujawnianie pochodzenia wykorzystanego utworu bądź jego fragmentów).
  • ghostwriting (dana osoba wniosła istotny wkład w powstanie tekstu, a mimo to nie jest ujawniona jako jego autor lub współautor ani jej wkład w publikację nie jest wskazany w podziękowaniach zamieszczonych w tekście).
  • guest-/giftauthorship (wkład danej osoby w powstanie tekstu był znikomy albo w ogóle nie miał miejsca, a mimo to jest ona wymieniona jako autor lub jeden z autorów publikacji).

  Z tego względu prosimy o dokładne sporządzanie przypisów, zaznaczanie fragmentów cytowanych z innych publikacji, podawanie informacji na temat współautorów badań, których wyniki są omawiane w tekście, oraz osób które wniosły pośredni wkład w powstanie tekstu, a także określenie własnego wkładu w uzyskane rezultaty.

  W razie podejrzenia, że wystąpiła któraś z powyższych sytuacji, kontaktujemy się z autorem w celu uzyskania wyjaśnień i gromadzimy pełną dokumentację. Możemy sprawdzić tekst przy użyciu programu antyplagiatowego, poinformować przełożonych autora o zaistniałej sytuacji, a także podjąć decyzję o wycofaniu tekstu. W takim przypadku tekst pozostanie w archiwum czasopisma, a jego status będzie wyraźnie zaznaczony.

  Odrzucamy teksty zawierające treści nieetyczne, propagujące nieprofesjonalne praktyki i jawnie dyskryminacyjne. Możemy także odrzucić tekst w razie wcześniejszego opublikowania go w innym miejscu lub niewiarygodności wyników badań.

  W nieopisanych wyżej kwestiach stosujemy się do wytycznych międzynarodowego Komitetu Etyki Publikacji (COPE - Committee on Publication Ethics): publicationethics.org

Please publish modules in offcanvas position.