Muzeum Harcerstwa

INSTRUKCJA REDAKCYJNA
HARCERSKIEGO SŁOWNIKA BIOGRAFICZNEGO

W A R S Z A W A 2002


W oparciu o Instrukcję redakcyjną Polskiego Słownika Biograficznego, Kraków 1976
opracował Janusz Wojtycza

Zasady ogólne


1. Harcerski Słownik Biograficzny zawiera artykuły oparte na wynikach badań naukowych i zaopatrzone w dokumentację źródłową, informujące o biegu życia, działalności i osiągnięciach osób, które odegrały istotną rolę w życiu Związku Harcerstwa Polskiego w całym ciągu jego historii.
2. HSB zawiera tylko artykuły o osobach nieżyjących.
3. HSB publikuje życiorysy w kolejności alfabetycznej we wszystkich kolejnych tomach w tzw. systemie holenderskim w miarę nadchodzenia opracowanych materiałów. Kolejność alfabetyczną wyznacza nazwisko, pod którym dana osoba była znana i używane imię.
4. Drugie używane imię nie wpływa na zaszeregowanie danego życiorysu.
5. Życiorysy osób o tym samym nazwisku i takim samym używanym imieniu podaje się w kolejności chronologicznej według daty urodzenia.
6. Przy wzmiankowanych w życiorysie danej postaci członkach jej bliskiej rodziny, jeśli mają osobne życiorysy w HSB, podaje się odesłania (zob.)