Załącznik
do decyzji Naczelnika ZHP
z dnia 6 czerwca 2001 r.
STATUT
MUZEUM HARCERSTWA
W Warszawie

I. Postanowienia ogólne
§ 1

Muzeum Harcerstwa zwane dalej "Muzeum" działa na podstawie ustawy
z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. nr 5 poz. 24, z 1998 r.
nr 106 poz. 668) i ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 13, poz. 123) oraz postanowień niniejszego statutu.

 

§ 2

 

Siedzibą Muzeum jest miasto stołeczne Warszawa.
Muzeum obejmuje terenem działania miasto st. Warszawa z zastrzeżeniem ust. 3.
W ramach wykonywanych zadań Muzeum może prowadzić działalność na obszarze całego kraju.

 

§ 3

 

Organizatorem Muzeum jest Naczelnik Związku Harcerstwa Polskiego (ZHP), zwany dalej organizatorem, który zapewni Muzeum środki potrzebne do jego utrzymania i rozwoju.

 

II. Cele i zadania Muzeum
§ 4

 

Muzeum jest jednostką organizacyjną o charakterze naukowo-badawczym
i kulturalno-oświatowym, której celem jest:

trwała ochrona dóbr kultury związanych z historią harcerstwa polskiego i skautingu,
informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów,
upowszechnianie podstawowych wartości harcerstwa i harcerskiej myśli pedagogicznej,
kształtowanie wartości poznawczych oraz umożliwienie kontaktu ze zbiorami poprzez działania określone w § 6. statutu.

 

§ 5

 

Do podstawowych zadań Muzeum należy w szczególności:

gromadzenie dóbr kultury z zakresu swojej działalności,
inwentaryzacja, katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych muzealiów i materiałów dokumentacyjnych,
zabezpieczanie i konserwacja muzealiów,
przechowywanie zgromadzonych muzealiów w warunkach zapewniających im bezpieczeństwo i łatwy dostęp dla celów naukowych,
organizowanie i prowadzenie badań naukowych,
organizowanie wystaw stałych, czasowych i objazdowych,
gromadzenie i katalogowanie literatury fachowej związanej z charakterem działalności,
prowadzenie działalności oświatowej i wychowawczej przy współdziałaniu
z właściwymi organami, instytucjami i jednostkami organizacyjnymi w celu rozpoznawania, rozbudzania i zaspokajani potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych i wychowawczych z zakresu harcerstwa i skautingu,
prowadzenie działalności wydawniczej,

10)prowadzenie poradnictwa i współdziałanie z jednostkami harcerskimi gromadzącymi regionalne i lokalne muzealia i archiwalia w zakresie ich katalogowania, przechowywania i naukowego opracowania,

11)współdziałanie w upowszechnianiu prowadzonej działalności z instytucjami i stowarzyszeniami o podobnych celach.

 

III. Organizacja i zarządzanie Muzeum
§ 6
Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a nadzór bezpośredni organizator.
Muzeum zarządzane jest przez dyrektora, którego powołuje i odwołuje organizator, na zasadach i w trybie określonym w obowiązujących przepisach.
Dyrektor zarządza całokształtem działalności Muzeum, reprezentuje je na zewnątrz oraz czuwa nad mieniem i jest za nie odpowiedzialny.

§ 7

 

W skład Muzeum wchodzą następujące działy:

1) Dział Administracyjny
2) Dział Historyczny
3) Dział Reklamy
4) Dział Głównego Inwentaryzatora
5) Dział Naukowo-Badawczy.
§ 8

 

Szczegółową strukturę organizacyjną Muzeum oraz zakres zadań poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny, nadany przez Dyrektora Muzeum, w uzgodnieniu z organizatorem.

 

IV. Rada Muzeum i Kolegia Doradcze
§ 9

 

1. Przy Muzeum może działać Rada Muzeum, której członków powołuje i odwołuje organizator.
2. Rada Muzeum składa się do 15 osób.
3. Rada działa na podstawie regulaminu nadanego przez organizatora.
V. Gospodarka finansowa Muzeum
§ 10

 

Działalność Muzeum finansowana jest ze środków przekazywanych z budżetu Głównej Kwatery ZHP, dochodów własnych, środków otrzymywanych od osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł.
Muzeum może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą
w zakresie:
sprzedaży wydawnictw i plakatów,
wypożyczania wystaw, przygotowania dokumentacji instytucjom pozamuzealnych,
świadczenia usług konserwatorskich,
przygotowywania opracowań na zlecenie indywidualnych podmiotów

Środki uzyskane z prowadzonej działalności gospodarczej, o której mowa
w ust. 3, mogą być wykorzystane w celu finansowania działalności statutowej.

§ 11

 

Podstawą gospodarki finansowej Muzeum jest roczny plan finansowy.

 

VI. Postanowienia końcowe
§ 12

 

Przekazania lub likwidacji Muzeum może dokonać organizator.
Zmiany w statucie dokonywane są w trybie przewidzianym dla jego nadania.

© 2021 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

Please publish modules in offcanvas position.