Zbiory muzeum

Grzegorz Basiński - Super User

Grzegorz Basiński - Super User

Załącznik
do decyzji Naczelnika ZHP
z dnia 6 czerwca 2001 r.
STATUT
MUZEUM HARCERSTWA
W Warszawie

I. Postanowienia ogólne
§ 1

Muzeum Harcerstwa zwane dalej ?Muzeum? działa na podstawie ustawy
z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. nr 5 poz. 24, z 1998 r.
nr 106 poz. 668) i ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 13, poz. 123) oraz postanowień niniejszego statutu.

 

§ 2

 

Siedzibą Muzeum jest miasto stołeczne Warszawa.
Muzeum obejmuje terenem działania miasto st. Warszawa z zastrzeżeniem ust. 3.
W ramach wykonywanych zadań Muzeum może prowadzić działalność na obszarze całego kraju.

 

§ 3

 

Organizatorem Muzeum jest Naczelnik Związku Harcerstwa Polskiego (ZHP), zwany dalej organizatorem, który zapewni Muzeum środki potrzebne do jego utrzymania i rozwoju.

 

II. Cele i zadania Muzeum
§ 4

 

Muzeum jest jednostką organizacyjną o charakterze naukowo-badawczym
i kulturalno-oświatowym, której celem jest:

trwała ochrona dóbr kultury związanych z historią harcerstwa polskiego i skautingu,
informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów,
upowszechnianie podstawowych wartości harcerstwa i harcerskiej myśli pedagogicznej,
kształtowanie wartości poznawczych oraz umożliwienie kontaktu ze zbiorami poprzez działania określone w § 6. statutu.

 

§ 5

 

Do podstawowych zadań Muzeum należy w szczególności:

gromadzenie dóbr kultury z zakresu swojej działalności,
inwentaryzacja, katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych muzealiów i materiałów dokumentacyjnych,
zabezpieczanie i konserwacja muzealiów,
przechowywanie zgromadzonych muzealiów w warunkach zapewniających im bezpieczeństwo i łatwy dostęp dla celów naukowych,
organizowanie i prowadzenie badań naukowych,
organizowanie wystaw stałych, czasowych i objazdowych,
gromadzenie i katalogowanie literatury fachowej związanej z charakterem działalności,
prowadzenie działalności oświatowej i wychowawczej przy współdziałaniu
z właściwymi organami, instytucjami i jednostkami organizacyjnymi w celu rozpoznawania, rozbudzania i zaspokajani potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych i wychowawczych z zakresu harcerstwa i skautingu,
prowadzenie działalności wydawniczej,

10)prowadzenie poradnictwa i współdziałanie z jednostkami harcerskimi gromadzącymi regionalne i lokalne muzealia i archiwalia w zakresie ich katalogowania, przechowywania i naukowego opracowania,

11)współdziałanie w upowszechnianiu prowadzonej działalności z instytucjami i stowarzyszeniami o podobnych celach.

 

III. Organizacja i zarządzanie Muzeum
§ 6
Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a nadzór bezpośredni organizator.
Muzeum zarządzane jest przez dyrektora, którego powołuje i odwołuje organizator, na zasadach i w trybie określonym w obowiązujących przepisach.
Dyrektor zarządza całokształtem działalności Muzeum, reprezentuje je na zewnątrz oraz czuwa nad mieniem i jest za nie odpowiedzialny.

§ 7

 

W skład Muzeum wchodzą następujące działy:

1) Dział Administracyjny
2) Dział Historyczny
3) Dział Reklamy
4) Dział Głównego Inwentaryzatora
5) Dział Naukowo-Badawczy.
§ 8

 

Szczegółową strukturę organizacyjną Muzeum oraz zakres zadań poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny, nadany przez Dyrektora Muzeum, w uzgodnieniu z organizatorem.

 

IV. Rada Muzeum i Kolegia Doradcze
§ 9

 

1. Przy Muzeum może działać Rada Muzeum, której członków powołuje i odwołuje organizator.
2. Rada Muzeum składa się do 15 osób.
3. Rada działa na podstawie regulaminu nadanego przez organizatora.
V. Gospodarka finansowa Muzeum
§ 10

 

Działalność Muzeum finansowana jest ze środków przekazywanych z budżetu Głównej Kwatery ZHP, dochodów własnych, środków otrzymywanych od osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł.
Muzeum może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą
w zakresie:
sprzedaży wydawnictw i plakatów,
wypożyczania wystaw, przygotowania dokumentacji instytucjom pozamuzealnych,
świadczenia usług konserwatorskich,
przygotowywania opracowań na zlecenie indywidualnych podmiotów

Środki uzyskane z prowadzonej działalności gospodarczej, o której mowa
w ust. 3, mogą być wykorzystane w celu finansowania działalności statutowej.

§ 11

 

Podstawą gospodarki finansowej Muzeum jest roczny plan finansowy.

 

VI. Postanowienia końcowe
§ 12

 

Przekazania lub likwidacji Muzeum może dokonać organizator.
Zmiany w statucie dokonywane są w trybie przewidzianym dla jego nadania.

    W roku 2014 mija 100 lat od powstania w Polsce pierwszej gromady zuchowej. Jednym z wydarzeń organizowanych z okazji tej wyjątkowej rocznicy jest Ogólnopolska Księga Gromad, dostępna na stronie internetowej: www.ksiegagromad.zhp.pl. Jest to propozycja jaką Hufiec Ziemi Wadowickiej ZHP z Chorągwi Krakowskiej złożył gromadom zuchowym z terenu całej Polski.
    Akcja trwa, a jej celem jest zebranie "wizytówek" wszystkich polskich gromad zuchowych działających w roku 100-lecia. Nie jest to łatwe zadanie biorąc pod uwagę, że gromad w Polsce jest ponad 1000.
DRUŻYNOWI ZUCHOWI ZRÓBMY WSZYSTKO, BY SIĘ UDAŁO!
POMÓŻMY ZUCHOM UCZCIĆ ICH STULECIE!

    Jesteśmy drużyną działającą od 2002 roku, najpierw jako 9 DH "Asy" a następnie przekształciliśmy się w 9 Drużynę Starszoharcerską "Mafeking". Obecnie staramy się o bohatera drużyny, którym będzie generał Robert Baden-Powell. Podlegamy pod Chorągiew Śląską i Hufiec w Częstochowie, jednak drużyna działa w Blachowni. 28 marca 2014 roku 11 reprezentantów naszej drużyny przybyło z wizytą do Muzeum Harcerstwa w Warszawie. Byli to: dh Oliwia Polis, dh Julia Chmielarz, dh Natalia Sobańska, dh Iza Badora, dh Katarzyna Bigosińska, dh Julia Solnica, dh Weronika Stasiak, dh Pamela Beim, dh Dominik Chmielarz, dh Jan Stasiak oraz drużynowy dh Michał Kłobucki.
    O tym muzeum dowiedzieliśmy się podczas "Nocy muzeów". Jest to dla nas szczególne miejsce gdzie możemy bardziej szczegółowo zapoznać się z historią Szarych Szeregów oraz drużyn harcerskich, które działały w okresie II wojny światowej oraz latach późniejszych. W gablotach muzealnych odnajdowaliśmy ślady dotyczące nazwy oraz bohatera naszej drużyny. Nie rozczarowaliśmy się - a wręcz przeciwnie, ponieważ o gen. Robercie Baden - Powellu oraz o Mafekingu było bardzo dużo wiadomości. Podczas wizyty w muzeum uczestniczyliśmy w prelekcji, zdobyliśmy mnóstwo ciekawych informacji, które zainspirowały nas do przeprowadzenia zbiórek o tej tematyce. Mieliśmy okazję zapoznać się z oryginalną dokumentacją i gazetami z okresu Powstania Warszawskiego oraz wysłuchać bardzo ciekawych faktów z życia druhny, która opowiadała o swoich prywatnych doświadczeniach z młodzieńczych, harcerskich lat.
     Ta niezapomniana wizyta wniosła bardzo dużo w nasze harcerskie życie i mamy nadzieję, że uda nam się w najbliższej przyszłości ponownie odwiedzić muzeum z pozostałymi członkami drużyny.
Bardzo dziękujemy za wspaniałe przyjęcie oraz zorganizowanie fantastycznej prelekcji.

Zapraszamy do zapoznania się z wyborem archiwalnych audycji Rozgłośni Harcerskiej zrealizowanych w latach 60-tych, 70-tych, 80-tych i 90-tych XX w., znajdujących się obecnie w zbiorach Muzeum Harcerstwa. Nagrania zostały zdigitalizowane w latach 2011-2012 (Narodowy Instytut Audiowizualny) i 2014 (Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów) w ramach kolejnych edycji projektu "Digitalizacja archiwalnych nagrań Rozgłośni Harcerskiej" realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt polegał na skatalogowaniu i zdigitalizowaniu najcenniejszych nagrań. Realizując zadanie chcieliśmy uchronić najwartościowsze nagrania przed możliwym zniszczeniem, wskutek następującego z czasem kruszenia lub rozmagnesowywania się taśmy magnetofonowej, jak umożliwić do nich ostęp szerokiej publiczności. Wszystkie digitalizowane do tej pory audycje oddajemy do państwa dyspozycji, mając tym samym nadzieję że zainteresujemy szerokie grono słuchaczy ponad stu letnią historią harcerstwa.

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/hosting/www/muzeumharcerstwa.pl/www/templates/ja_medicare/html/com_k2/default/user.php on line 271